Informacje29 lipca 2017, 11:54,

Nie dla rewitalizacji terenów po zakładach ELGO, tak dla "streetworkera"

Nie dla rewitalizacji terenów po zakładach ELGO, tak dla "streetworkera"


„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017 – 2023” został wczoraj uchwalony. Został uchwalony w ostatniej chwili – podobnie, jak ostatnie uchwały w tym temacie dotyczące diagnozy sytuacji w Gostyninie, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji czy powstania Komitetu Rewitalizacji. Do 31.07 dokument musi być bowiem złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, by nie przepadła dotacja na kwotę ponad 30 tys. zł na jego opracowanie.Obiektywnie trzeba przyznać, że jest to dużo lepsza wersja dokumentu niż ta, opracowana jesienią ubiegłego roku przez firmę z Mikołowa. Uwzględniono m.in. moje propozycje dotyczące inwestycji z zakresu działalności badawczo – rozwojowej firm i wdrażania innowacji, promocji przedsiębiorczości (m.in. bony na doradztwo), kształcenia młodzieży w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, w tym kształcenia zawodowego, powstania domu seniora czy ochrony zabytków.

Zabrakło jednak najważniejszych w mojej ocenie przedsięwzięć – tych, które dotyczą rozwoju gospodarczego miasta i obejmują m.in. rewitalizację obszarów dawnych zakładów pracy poprzez stworzenie na ich terenie warunków sprzyjających aktywności gospodarczej, w szczególności obejmujących: remont budynków, uzbrojenie terenu, stworzenie miejsc parkingowych, remonty i budowę dróg wewnętrznych, remont i budowę ulic dojazdowych.

Proponowałam tu rewitalizację i nadanie nowych funkcji m.in.:

- terenom upadłego zakładu ELGO Lighting Industries S.A. (rejon ulicy Kutnowskiej),

- terenom upadłego zakładu Pietrzak Holding S.A. (rejon ulicy Kolejowej),

- terenom po byłej mleczarni (rejon ulicy Wacława Kujawy),

- budynkowi wraz z otoczeniem przy ulicy 3‐maja 45,

- terenom przy „dużej obwodnicy”.

W mojej ocenie to najważniejsze przedsięwzięcie rewitalizacyjne, które w kolejnych latach dałoby szansę na rozwój gospodarczy i miejsca pracy w naszym mieście. Niestety pracownicy Urzędu Miasta nie zgodzili się na ujęcie tego pomysłu w Programie Rewitalizacji argumentując, że będzie można kiedyś zaktualizować dokument.

W proponowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych nie ma też proponowanych przeze mnie:

- działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w granicach przestrzeni publicznej – projektu pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego”, który był w poprzedniej wersji GPR, uchwalonej przez Radę Miejską 31.01.2017 r.;

- działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, mających np. na celu likwidacją barier architektonicznych (np. w budynkach użyteczności publicznej);

- przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie OZE;

- żadnych przedsięwzięć promujących ekonomię społeczną i dotyczących powstawania i rozwoju PES w Gostyninie, mimo że w celach rewitalizacji rozwój ekonomii społecznej jest wskazany;

- przedsięwzięć proponowanych przez Powiat Gostyniński, które były ujęte w pierwszej wersji GPR uchwalonej przez Radę Miejską w Gostyninie 31.01.2017 r.

W Programie Rewitalizacji są natomiast zaplanowane nowe nasadzenia zieleni na osiedlu Kościuszkowców czy działania streetworkera na osiedlu Kościuszkowców, którego „celem pracy będzie pomoc poprzez rozmowę i wsparcie w zwalczaniu codziennych problemów”.

Moje poważne wątpliwości budzi sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych, ale to temat na oddzielną dyskusję…

Z racji tego, że w Programie Rewitalizacji nie ma przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadałyby na potrzeby gospodarcze, zdefiniowane jako: „poprawa kondycji i rozwoju podmiotów gospodarczych oraz: powstrzymanie spadku kondycji lokalnych przedsiębiorstw” - zaproponowałam, żeby po podjęciu uchwały przez Radnych i przyjęciu Programu Rewitalizacji, złożyć dokument w MJWPU do 31.07, by nie stracić przyznanej dotacji, ale w pierwszych tygodniach sierpnia dalej nad dokumentem pracować i uwzględnić w nim szczególnie te przedsięwzięcia, które dotyczą rozwoju miasta.

Wówczas do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji można by zaproponować wersję dokumentu, która uwzględnia też inwestycje z zakresu rozwoju gospodarczego.

Program Rewitalizacji winien być narzędziem do pozyskiwania środków pomocowych na realizację przedsięwzięć w nim ujętych. Jeśli planowana inwestycja nie jest w tym dokumencie ujęta, nie ma szans na dofinansowanie z Działania 6.2 RPO WM , stąd tak ważne ujęcie w tym dokumencie inwestycji prorozwojowych, szczególnie tych z zakresu rozwoju gospodarczego Gostynina.

Czy moja propozycja spotka się z przychylnością Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta, czas pokaże…

Mariola Józwiak – Węclewska
Gostynińskie Centrum Rozwoju

autor/źródło: Mariola Józwiak-Węclewska

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie