Popularny: 2100 odsłonInformacje3 stycznia, 20:14,

Konkurs - Pokaż swoje ferie

Konkurs - Pokaż swoje ferie

Konkurs filmowy dla dzieci młodzieży

Inicjatywa dla Gostynina zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie filmowym pn.: Pokaż swoje ferie.Pobierz formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na filmik „Pokaż swoje ferie" (zwany dalej "konkursem").

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina.

3. Konkurs trwa począwszy od godz. 0:01 03 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 r. do godz. 0:00.  

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie ferii zimowych w 2021 roku.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Gostynina i Powiatu Gostynińskiego (kategoria: przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-8, szkoły średnie).

2. Do konkursu mogą być zgłoszone filmiki, które spełniają łącznie następujące warunki:

a. są przeznaczone do publikacji w Internecie,

b. zostały wyprodukowane w czasie trwania niniejszego konkursu,

c. dotyczą ludzi, miejsc, sytuacji z terenu Gostynina i Powiatu Gostynińskiego.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 filmik.

4. Tematyka jest dowolna. Film musi mieć pozytywne przesłanie, nie może wywoływać strachu, paniki i wszelkich innych negatywnych skojarzeń.

5. Film zgłoszony do konkursu musi spełniać następujące warunki techniczne:

a. format zapisu: mpg, mov, avi, inne,

b. czas trwania: od 30 sek. do maksymalnie 2 min.,

c. może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.

IV.  ZGŁOSZENIA

1. Na adres poczty elektronicznej konkursyzidg@gmail.com należy dostarczyć link do udostępnionego pliku. Można skorzystać z dowolnego systemu przesyłania plików, jak np. WeTransfer, OneDrive, GDrive, Dropbox itp.

2. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

3. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z wykorzystaniem filmu w sposób. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może posiadać wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

4. Do filmików należy dołączyć:

a. formularz zgłoszeniowy stanowiący Zał. nr 1 do Regulaminu (za osobę małoletnią podpisują rodzice lub opiekunowie),

b. zgodę na publikację wizerunku zawartą w formularzu stanowiącym Zał. nr 1 do Regulaminu,

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zał. nr 2 do Regulaminu

V. OCENA FILMÓW

1. Nadesłane filmy poddane zostaną ocenie przez komisję konkursową powołaną do tego celu przez organizatora. Organizatorzy wyłonią i opublikują na fanpage Inicjatywa dla Gostynina w każdej kategorii maksymalnie 20 filmików.

2. Głosowanie na najlepszy filmik odbywać się za pośrednictwem facebooka.

3. Głosować może każdy poprzez lajka i udostępnienie filmu na swoim profilu facebookowym. Liczba punktów to: 1 lajk = 1 punkt, 1 udostępnienie = 3 pkt. Udostępnienia liczone są wyłącznie te bezpośrednio z profilu Inicjatywy dla Gostynina na facebooku.

4. Głosowanie następuje od momentu opublikowania filmów w danej kategorii do 23 stycznia 2021 roku do godz. 23:59.

5. W konkursie przewidziano kategorie:

 1. Grupa przedszkolna

 2. Klasy 1-3

 3. Klasy 4-8

 4. Szkoły średnie

VI. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie, w każdej kategorii są upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do 30.01.2021 roku.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając filmik jego autor zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworu - filmiku.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu - filmiku ma charakter nieodpłatny.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

 3. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.inicjatywadlagostynina.pl

WETRANSFER – JAK WYGODNIE PRZESŁAĆ FILM [INSTRUKCJA]

Chcąc wysłać duży plik (np. film) można skorzystać z popularnej usługi WeTransfer, która pozwala bezpłatnie wysyłać na serwer dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB, a następnie udostępniać je przy pomocy linku. Do korzystania z usługi nie jest konieczne zakładanie jakiegokolwiek konta.

 • Wchodzimy na stronę https://wetransfer.com/

 • Wybieramy opcję bezpłatnego przesyłania („Take me to Free”)

 • Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film)

 • W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail konkursyzidg@gmail.com

 • W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail

 • W polu "Message" wpisujemy KONKURS na filmik „Pokaż swoje ferie” oraz Imię i Nazwisko

 • Usługa WeTransfer rozpocznie wysyłanie pliku pokazując postęp procesu w procentach (np. 23% przesłanego/załadowanego pliku). W zależności od przesyłanego pliku może to potrwać od kilkunastu sekund do maksymalnie kilku minut. Należy zaczekać aż plik załaduje się w 100 proc.

 • Klikamy na „Transfer”

  autor/źródło: Inicjatywa dla Gostynina

  Podobało Ci się? Udostępnij!

  Napisz komentarz

  Dodaj ogłoszenie